SADRŽAJ ELABORATA O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PRIVREDNOG DRUŠTVA

Procena vrednosti privrednih društava radi se u cilju sagledavanja realne vrednosti imovine i kapitala od strane vlasnika preduzeća a u skladu sa Uredbom o metodologiji za procenu vrednosti kapitala i imovine za pripremu programa privatizacije (Sl.glasnik RS br 45/2001) i Uputstva za procene vrednosti kapitala i imovine kod privatizacije kao i Uredbe o izmenama i dopunama uredbe o metodologiji za procenu vrednosti kapitala i imovine (Sl.glasnik RS 45/2002). Cilj izrade Elaborata o proceni vrednosti privrednog društva radi se u cilju statustnih promena, prodaje preduzeća ili samog sagledavanja realne tržišne vrednosti.

Procena vrednosti kapitala obuhvata sledeće faze:

1. Priprema za procenu vrednosti kapitala obuhvata:

2. Primena metode KKV

3. Primena metode DNT

Primena metode DNT obuhvata:

4.  Primena metode LV

Procena vrednosti kapitala metodi LV uključuje sledeće postupke:

5. Donošenje zaključka o vrednosti kapitala